Nivell d’anglès

De 12 a 17 anys.

Un anglès útil que treballa l’idioma de forma integral. Els preparem per assolir el nivell de First Certificate.

Característiques de l’etapa

  • L’objectiu és que l’alumne assoleixi el nivell previ al curs preparatori del First Certificate in English –FCE– de la University of Cambridge, un nivell que els permetrà desenvolupar tots els aspectes de la llengua necessaris per a comunicar-se en anglès.
  • L’etapa comprèn els nivells New Teens, Teens A, B, C, D i E, corresponents als nivells A2 fins B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
  • Es pot assolir en 5 cursos acadèmics en formats d’octubre a juny de 3 hores setmanals o en el format de cursos intensius d’estiu que es realitzen en el mes de juliol.
Adreçat als alumnes nous amb un nivell molt bàsic d’anglès. L’objectiu principal del curs és donar una gran empenta a la comprensió i expressió oral per facilitar la integració de l’alumne en cursos propers.

Continguts
Es treballa intensament la comprensió i l’expressió oral amb l’anglès com a únic idioma vehicular a classe. Els alumnes comencen a expressar-se oralment en anglès i agafen confiança amb l’idioma. Amplien, alhora, vocabulari i consoliden els seus coneixements de les estructures gramaticals bàsiques com el temps de futur i el pretèrit perfet.

Competències
A FIAC entenem l’aprenentatge d’una llengua com un procés que integra diverses habilitats. D’aquesta manera es treballen tant els aspectes de comunicació oral com escrits i es maximitza el desenvolupament de comprensió auditiva dels alumnes mitjançant activitats diverses i amb una exposició constant a la llengua.

Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format dels cursos
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals.

Si un alumne no pot estudiar durant l’any o necessita un reforç extra en aquest nivell pot inscriure’s als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

És un curs de transició on els alumnes deixen de banda l’aprenentatge innat dels nens i comencen a estudiar la gramàtica de forma més abstracta i madura.
Correspon al nivell A2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
El treball a classe és principalment pràctic i basat majoritàriament en la comprensió i l’expressió oral. Els alumnes aprenen un extens vocabulari i ja comencen a veure la gramàtica d’una manera més formal. L’alumne aprendrà a utilitzar, entre d’altres, el passat i el futur.

Competències
La comprensió i l’expressió oral són els aspectes de la llengua on el jove té més capacitat d’aprenentatge i, per tant, intentem explotar-los al màxim. En aquest nivell és quan la part de l’expressió oral comença a destacar ja que els nens tenen noves necessitats comunicatives i intenten, d’alguna manera, expressar-les.

Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format dels cursos
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals.

Si els alumnes no poden estudiar durant l’any o necessiten un reforç extra en aquest nivell poden inscriure’s als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

Es treballa l’idioma de manera més formal i es potencia la comprensió auditiva i l’expressió oral. 
Correspon al nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
S’introdueixen noves estructures gramaticals com els condicionals i es consoliden les considerades bàsiques, fomentant el seu reconeixement i posant èmfasi en la seva producció. Considerant la maduresa cognitiva dels alumnes d’aquesta edat, es pot avançar d’una manera més formal en el desenvolupament de l’expressió i la comprensió escrita.

Competències
En aquest nivell incorporem estratègies per promoure l’expressió oral a classe i garantir que l’anglès sigui l’idioma de comunicació a l’aula. Mitjançant un programa molt controlat on existeix un reciclatge continu de la llengua, garantim que l’alumne estigui molt segur del que ha après i pugui afrontar els propers cursos amb seguretat.

Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format dels cursos
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals.
Si l’alumne no pot estudiar durant l’any o necessita un reforç extra en aquest nivell pot inscriure’s als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

Es motiva l’alumne a parlar, escoltar, llegir i escriure en anglès. Millorarà les seves habilitats lingüístiques cap a un estil més acadèmic. 
Correspon al nivell B1.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
S’incorporen nous elements del llenguatge així com altres coneixements apresos anteriorment en les quatre àrees bàsiques de l’idioma: l’speaking, el listening, el reading i el writing. Se’ls ensenya aspectes concrets del llenguatge que aprenen a aplicar de forma habitual.

S’incentiva als alumnes a millorar les seves habilitats del llenguatge cap a un estil més acadèmic. Els alumnes continuen treballant per assimilar aspectes gramaticals com les passives, first and second conditional, past perfect, reported speech i els verbs modals. Se’ls facilita sempre l’entorn d’un aprenentatge opcional per ajudar-los en el progrés d’aprenentatge de l’anglès i en l’avenç cap a una expressió oral més acurada.

Competències
Aquest nivell està pensat perquè els alumnes usin els aspectes de llenguatge apresos amb activitats escollides acuradament. Aquestes activitats reforcen les estructures assolides i motiven els alumnes a parlar, escoltar, llegir i escriure en anglès. Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format dels cursos
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals.
Si l’alumne no pot estudiar durant l’any o necessita un reforç extra en aquest nivell pot inscriure’s als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

Dirigim les habilitats lingüístiques de l’alumne cap a la tipologia d’exercicis que es trobarà als exàmens tipus Cambridge.
Correspon al nivell B1.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
Aquest nivell se centra en aspectes de la gramàtica com el third conditional, el future perfect, el futur continuous i els verbs modals. Les classes, on només s’utitlitza l’anglès, tenen sempre un enfocament metodològic comunicatiu que presenta els nous aspectes de gramàtica i els practica de forma oral a classe, i els consolida de manera escrita amb feina a casa.

Competències
Els alumnes treballen amb activitats que els permeten adquirir noves estructures, i se’ls posa en contacte amb el tipus d’exercicis que es trobaran als exàmens de Cambridge. Aquesta barreja que representa l’adquisició continuada d’aspectes generals de la llengua i la pràctica amb exercicis tipus test ajuda els alumnes a fer una transició natural i gradual vers els cursos més avançats.

Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format dels cursos
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals.
Si l’alumne no pot estudiar durant l’any o necessita un reforç extra d’aquest nivell pot inscriure’s als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.

Els alumnes comencen a dominar els aspectes més subtils del llenguatge. L’objectiu és ajudar-los en la preparació dels exàmens de Cambridge.
Correspon al nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Continguts
En aquest nivell s’espera que els alumnes comencin a utilitzar els aspectes gramaticals apresos anteriorment, però en un grau de major complexitat. Es comença amb la consolidació de la gramàtica ja adquirida revisant temes com els verbs modals i els past participles, i s’espera que els alumnes siguin capaços de discriminar entre l’ús dels diferents temps futurs, els tres tipus de condicionals i els diferents perfect tenses. L’expressió oral esdevé més fluïda gràcies a la pràctica constant. Es proporciona als alumnes molts exercicis pràctics que ajuden que el seu anglès avanci constantment.

Competències
Els alumnes són capaços de progressar més ràpidament en aquest nivell gràcies als coneixements que ja tenen. Malgrat la complexitat del nou material els alumnes treballen més l’anglès tant a classe com a casa. Els textos que escriuen i llegeixen són més extensos i complexos. Aquest augment de l’exigència els permetrà poder incorporar-se amb garanties als cursos següents de preparació per als exàmens de Cambridge. Depenent dels resultats finals obtinguts, els alumnes podran cursar en el curs següent el nivell de Pre-First Certificate o el de First Certificate.

Format dels cursos
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic d’octubre a juny de 3 hores setmanals.
Si l’alumne no pot estudiar durant l’any o necessita un reforç extra en aquest nivell pot inscriure’s als cursos intensius d’estiu. S’utilitza el mateix material que als cursos anuals però la periodicitat de les classes és diària.