Nivell d’alemany

Etapes

En un cicle de tres cursos assoliràs els coneixements lingüístics indispensables per emprar la llengua de manera efectiva en situacions poc complexes. Correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Competències
Al final d’aquesta etapa assoliràs el conexiements necessaris per tal de:

 • Entendre la informació més important en converses quotidianes, així com missatges breus de la ràdio o del telèfon.
 • Extreure la informació més important d’articles periodístics, d’anuncis i rètols públics referents a temes quotidians.
 • Omplir formularis que es poden trobar en comerços, bancs o ministeris.
 • Escriure missatges relacionats amb l’entorn més directe.
 • Presentar-te en una conversa i bescanviar informació sobre la teva vida.
 • Formular i contestar preguntes sobre temes de la vida quotidiana diària en les converses.

Seguiment i avaluació
Per tal d’assolir els objectius d’aquesta etapa, els alumnes realitzen tests (KONTITESTS) cada 6 setmanes aproximadament, redaccions obligatories i al final de cada curs un examen on s’avaluen totes els competències: escriure, llegir, escoltar i parlar.

En un cicle de dos cursos, nivells Z-1 i Z-2, assoliràs un sòlid coneixement del llenguatge general que et permetrà defensar-te en les situacions habituals de la vida quotidiana. Correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Opció de presentar-se a l’examen oficial Zertifikat Deutsch del GOETHE-INSTITUT.

Competències
Al final d’aquesta etapa assoliràs els coneixements necessaris per tal de:

 • Entendre detalladament informació important de les converses en situacions quotidianes, anuncis públics i missatges radiofònics.
 • Entendre amb exactitud informació important de texts periodístics, estadístiques i descripcions relacionades amb la vida quotidiana.
 • Escriure missatges coherents, privats o semi informals com cartes o e-mails.
 • Mantenir una conversa fàcil sobre un tema del teu interès personal, expressar una breu opinió al respecte i reaccionar adequadament a la opinió de l’interlocutor.
 • Informar sobre algun tema, proposar o acordar alguna cosa en situacions quotidianes.

Seguiment i avaluació
Per tal d’assolir els objectius d’aquesta etapa, durant els cursos es realitzen redaccions obligatòries, exàmens semestrals (Zwischenprüfung) i al final de cada any un examen final (Endprüfung) en els quals s’avaluen totes les competències: escriure, llegir, escoltar i parlar.

En un cicle de tres cursos, els nivells M-1, M-2 i M-3, assoliràs un nivell avançat de domini de l’idioma, que et permet utilitzar-lo de manera efectiva en tota mena de situacions. Correspon als nivells B2 i C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Opció de presentar-se a l’examen oficial TestDaF del GOETHE-INSTITUT, reconegut internacionalment per a projectes científics i professions en l’àmbit acadèmic i que permet cursar estudis a qualsevol universitat alemanya.

Competències
Al final d’aquesta etapa assoliràs els coneixements necessaris per tal de:

 • Extreure informació selectiva important de diversos texts curts.
 • Entendre el missatge complert i els detalls de texts periodístics i especialitzats que tractin de qüestions tècniques i sociopolítiques.
 • Estreure informació detallada en situacions quotidianes.
 • Seguir entrevistes o rondes de converses relacionades amb la vida universitària o temes científics en general.
 • Entendre discursos científics.
 • Redactar un text coherent, clar i ben estructurat i presentar els teus arguments.
 • Descriure, resumir i comparar dades.
 • Presentar i argumentar la teva posició en discusions i converses, considerar alternatives i crear hipòtesis.

Seguiment i avaluació
Per tal d’assolir els objectius d’aquesta etapa es realitzen redaccions obligatòries, exàmens semestrals (Zwischenprüfung) i al final de cada curs un examen final (Endprüfung) en el qual s’avaluen totes les competències: escriure, llegir, escoltar i parlar.

Cursos de manteniment i perfeccionament encaminats a l’assoliment del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, mitjançant l’obtenció del GroBes Deutsches Sprachdiplom del GOETHE-INSTITUT, que acredita el més alt nivell de l’idioma.

Competències
Aquestes classes et permetran mantenir el teu alt nivell d’alemany. Enfoquem les classes per tal que siguis capaç de:

 • Expressar-te de forma espontània, amb gran fluïdesa i exactitud aportant diferent matssos inclús en les situacions més complexes.
 • Entendre sense esforç tos el que llegeixes i escoltes en alemany.
 • Resumir onformació de diferents fonts orals i escrites, reconstruir arguments i aclariments presentant-los de forma coherent.