Metodologia i Professorat

A P4, P5 i Kids és el millor moment per aprendre anglès perquè tenen la capacitat d’interioritzar l’idioma de manera natural.
A partir dels 7 anys, quan comencen l’etapa Junior desenvolupem la seva autonomia perquè es comuniquin en anglès amb confiança i espontaneïtat.

Etapa Kids

L’alumne assolirà els coneixements bàsics de la llengua en àrees del seu entorn o interès -el temps, la roba, l’esbarjo i el menjar- i articularà mots i expressions dins d’un context determinat.
Tot el que fem a l’etapa Kids dóna una bona base perquè a partir d’aquí puguin construir el seu coneixement de l’anglès en l’etapa Juniors.

L’etapa comprèn els nivells P4, P5 i Kids. Es pot assolir en 2 o 3 cursos acadèmics en el format de setembre a juny.

Es fan 2 hores setmanals de classe.

La comprensió oral com a eix de l’aprenentatge
Potenciem la gran capacitat de comprensió oral alhora que introduïm vocabulari del seu interès. El pla d’estudis FIAC és ric en sons i elements visuals que ajuden a mantenir l’atenció dels nens i garanteix el treball de tots els sentits.

Expert en nens
Són especialistes en l’ensenyament dels més petits. A les classes creem un ambient totalment en anglès perquè l’idioma esdevingui un fet natural.

Control constant del progrés
• Controls d’assistència.
• Informes trimestrals on es valoren l’evolució, la motivació, l’actitud a classe i el progrés en l’adquisició d’habilitats.
• En qualsevol moment podeu concertar una entrevista individual amb el professor o amb el cap de departament.

Qualitat FIAC
• Motivem l’alumne en l’aprenentatge i ho presentem com un procés lúdic i totalment pràctic.
• Creem un entorn perquè l’infant es senti còmode i aprengui divertint-se.
• Les aules són espais adaptats per als més petits.
• Complementem les classes amb activitats de suport culturals i festives de la cultura anglesa.

Etapa Juniors

Donem una gran importància a la lectura tant a classe com a casa. Els aspectes gramaticals es veuen, però sempre d’un forma implícita, és a dir, sense analitzar estructures.

L’etapa Juniors és la base perquè en l’etapa Teens els alumnes puguin treballar l’anglès des d’un punt de vista més formal.

L’etapa comprèn els nivells Junior A, B, C i D. Es pot assolir en 4 cursos acadèmics.

Els cursos són de 3 hores setmanals de setembre a juny.

S’assoleixen coneixements de base i s’incorporen nous conceptes que donaran a l’alumne confiança i fluïdesa en l’ús de la llengua.

Continguts
L’alumne adquirirà eines per poder entendre, llegir i comunicar-se dins d’un marc predefinit de coneixement. Utilitzarà estructures lingüístiques simples i adquirirà vocabulari, sempre dins d’àrees del seu interès.

Competències
Treballarem la comprensió oral i la lectura de textos per poder resoldre exercicis de dificultat bàsica. Tanmateix, donarem importància a la producció oral de la llengua com a eina vehicular per a la comunicació.
Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format
Aquest nivell es pot assolir amb un curs acadèmic de setembre a juny de 3 hores setmanals.

Es treballen aspectes centrats en les necessitats i interessos dels alumnes. Aprofitem les seves habilitats per captar els sons i per treballar la pronunciació, l’entonació i l’expressió oral.

Continguts
Els alumnes treballen vocabulari propi de la seva edat i de la seva realitat: els animals, els esports, etc. Els aspectes lingüístics que formen part d’aquest nivell són els necessaris per tal d’assolir les seves necessitats comunicatives. També es treballen noves expressions, etc.

Competències
Es donen les eines i es creen oportunitats perquè hi hagi una necessitat comunicativa pels alumnes: jocs, cançons, treball cooperatiu, etc. Al final d’aquest nivell, els alumnes són capaços de comprendre la llengua escrita dels aspectes treballats, llegir amb certa seguretat textos curts i senzills i interactuar amb el professor i la resta de companys.
Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format
Aquesta etapa es pot assolir en 1 curs acadèmic de 3 hores setmanals, de setembre a juny.

Es consolida el llenguatge necessari per a comunicar-se activament a classe. El joc és una eina lúdica més per a l’aprenentatge.

Continguts
Els alumnes continuen treballant vocabulari que els permet anar ampliant i construint el coneixement de la llengua anglesa. També treballen aspectes lingüístics sempre de manera lúdica i sense l’anàlisi formal de les estructures.

Competències
Al final d’aquest nivell els alumnes podran entendre missatges orals en situacions comunicatives específiques. Sabran llegir i extreure informació general i específica de textos curts i simples. També seran capaços de comunicar-se en situacions específiques (parlar dels seus interessos i activitats quotidianes).
Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format
Aquesta etapa es pot assolir en 1 curs acadèmic de 3 hores setmanals, de setembre a juny.

És el final de l’etapa de Juniors. Consolidem els coneixements adquirits i aprofitem l’habilitat pròpia de l’edat per a treballar l’expressió i comprensió oral.

Continguts
Els alumnes continuen treballant un extens vocabulari que els permet expressar-se de manera més exacta dintre de les seves àrees d’interès: viatges, esports, hobbies, música, descripció de persones, etc.

Competències
Els alumnes adquireixen un grau de comprensió i expressió oral considerable per entendre i comunicar-se en vàries situacions pròpies de la seva edat. També són capaços de llegir i extreure informació de textos més llargs. Al final d’aquest nivell els alumnes estaran ben preparats per passar als nivells de Teens, on es comença a estudiar la gramàtica de manera més formal.
Totes les classes s’imparteixen exclusivament en anglès, fomentant així la revisió del nou llenguatge que van assimilant així com del vocabulari i estructures ja apreses.

Format
Aquest nivell es pot assolir en un curs acadèmic normal de setembre a juny, de 3 hores setmanals.