Nivell d’italià

Etapes

Assoliràs els coneixements bàsics que et permetran expressar-te de forma senzilla en situacions quotidianes.
Correspon al Nivell A1 del Marc Comú de Referència Europeu de les Llengües.

Gramàtica
Durant aquest curs es treballaran tres temps verbals: Presente, Passato Prossimoi Futuro
També el reflexius: Indefiniti, Articoli, Sostantivi i Aggettivi, el Plurale, Introducció als Possessivi, Stare + Gerundio, Avere bissogno di , Avere voglia di, “Si” Impersonale.

Lèxic
Lèxic bàsic per a situacions quotidianes: presentar-se, saludar, parlar d’un mateix, de la família, de costums i temps lliure, de restaurants, de compres, a l’hospital i a l’hotel, parlar dels gustos i activitats personals, explicar experiències.
Lèxic bàsic per a escriure textos breus amb argument col·loquial.

Funcions
Tenir la capacitat de parlar d’un mateix i de comunicar-se en situacions quotidianes, situacions socials que requereixin un domini bàsic de la llengua com saludar o demanar el significat de les coses no enteses.
Coneixement bàsic de la llengua escrita.

Objectius generals
Al final del curs l’alumne sabrà comunicar-se en situacions quotidianes, podrà presentar-se i parlar d’un mateix, demanar informacions.
Tindrà la capacitat bàsica per comunicar-se oralment i per escrit.

Podràs entendre i participar en converses i expressar la teva opinió en situacions passades, presents i futurs.
Correspon al Nivell A2 del Marc Comú de Referència Europeu de les Llengües.

Gramàtica
Consolidar i perfeccionar la gramàtica del curs anterior. L’Imperfetto, Trapassato prossimo, Futuro composto, Condizionale i Congiuntivo presente / Pronomi basici,Preposizioni, Imperativo, Relativi, Avverbi, L`uso del “Ci”.

Lèxic
El lèxic serà l’aplicable per entendre i participar en conversacions. Un lèxic bàsic per a explicar i pregunar sobre experiències de la pròpia vida / Televisió, ràdio, diaris italians / Un vocabulari actual i fresc / Lèxic suficient per expressar la pròpia opinió, situacions passades, presents, futures i hipotètiques: un lèxic apropiat per a cada situació en el temps corresponent / Lèxic per al currículum / Lèxic per al telèfon / Lèxic apropiat per a demanar perdó i invitar. Llocs, símbols i estereotips / Lèxic per a expressions correctes i de cortesia.

Funcions
Es treballarà la capacitat per a entendre textos orals i escrits de grau mig, televisió i ràdio: descriure els llocs, el personatges i el contingut dels articles / Establir contacte comunicatiu, demanar informació, fer repetir, fer valer les pròpies posicions, i saber descriure / Demanar perdó i expressar desitjos / Funcions comunicatives quotidianes aplicables també al passat i al futur / Expressar-se cortesament, fer hipòtesis i suposicions / Reservar i invitar.

Objectius generals
L’objectiu general del curs és que l’alumne pugui seguir, entendre i comentar els punts bàsics d’una conversació i d’un text escrit –capacitat mitjana-baixa per expressar-se per escrit i oralment–, que pugui expressar i demanar el punt de vista, que sigui capaç de comunicar-se a Itàlia amb un lèxic estàndard i pugui resumir i sintetitzar.

Assoliràs els coneixements per a parlar de treball i estudis. Tindràs la capacitat per debatre i gaudiràs d’un ampli lèxic relacionat amb el vocabulari utilitzat als mitjans de comunicació italians. Correspon al Nivell B1.1 del Marc Comú de Referència Europeu de les Llengües.

Gramàtica
Consolidació de les aptituts comunicatives de 1r i 2n / Congiuntivo passato,Passato remoto, Forma passiva, Periodo ipotetico, Prima di+infinito, Metterci,Relativi, Dovere (supposizione), “Ci” e “Ne” / Complementi di compagnia, Come se, Congiunzioni, Segnali discorsivi / Frasi idiomatiche e colloquialismi, Pronomi combinati, Discorso diretto e indiretto.

Lèxic
Lèxic específic per a parlar de treball, estudis, problemàtica social, costums, nous mitjans de comunicació, saber escollir els connectors i articuladors per a frases llargues i complexes; lèxic més complex de tipus literari o periodístic / L’alumne gaudirà d’un lèxic ampli relacionat amb el vocabulari utilitzat als mitjans italians: coneixerà i dominarà aquest lèxic / Lèxic per a poder expressar ràbia, rebuig, ajuda, aprovació i prohibició.

Funcions
Capacitat “natural” per a la comunicació escrita i oral de temes generals i específics, polint al màxim l’accent i l’expressió de cortesia, capacitat per al debat articulat expressant-se clarament donant la pròpia opinió i contrastant l’altra / Saber comentar, motivar, insistir i il·lustrar.

Objectius generals
L’objectiu principal del curs serà entendre i explicar el punt de vista sobre temes d’actualitat, indicant avantatges i desavantatges, “pensar” i expressar-se de forma educada i correcta en italià: expressar-se amb naturalitat i capacitat per a defensar els propis arguments articulant un discurs clar i coherent.

Assoliràs els coneixements per a utilitzar l’italià de forma eficaç en qualsevol situació social general i específica.
Correspon al Nivell B1.2 del Marc Comú de Referència Europeu de les Llengües.

Gramàtica
Recuperar, repassar i aplicar amb gran precisió els temps verbals dels cursos anteriors / Concretar i ampliar els usos de Preposizioni, Avverbi, Pronomi eCongiunzioni / Forma passiva i Impersonale / Estructures escrites i orals, semàntica i sintaxi.

Lèxic
Lèxic apropiat per a composicions lliures o guiades, orals o escrites, apunts, entrevistes i resums / Saber escollir el lèxic correcte per a cada situació: utilitzar un lèxic per a cada registre diferent com per exemple en situacions formals o en contextos familiars / Lèxic ampli aplicable a l’anàlisi i argumentació de textos i audicions, per a expressar acord i desacord tot argumentant-ho; desig i rebuig; possibilitat i esperança.

Funcions
Motivar, expressar condició, desig, interès, descripció, opinió argumentada; argumentar, recordar, suggerir, oferir informació i demanar-la en tots els registres.

Objectius generals
L’alumne sabrà expressar-se sense cap dificultat i podrà utilitzar un ampli repertori lexical i perifràstic.
Utilitzarà la llengua de manera eficaç en situacions socials generals i especifiques.
Sabrà produir textos clars i perfectament articulats sobre qualsevol tipus de tema i controlarà amb perfecció estructures discursives i els seus respectius connectors.

Podràs interactuar perfectament amb interlocutors nadius. Assoliràs un coneixement profund que et permetrà parlar i argumentar sobre qualsevol tema concret, abstracte o fins i tot tecnicocientífic.Correspon al Nivell B2 del Marc Comú de Referència Europeu de les Llengües.

Gramàtica
Aquest és el curs on consolidarem definitivament tots els aspectes gramaticals apresos en els quatre cursos anteriors: l`indicativo, il congiuntivo, la passiva, preposizioni, congiunzioni, locuzioni, pronomi, articoli, strutture linguistiche, comparativi, periodo ipotetico, “ci” e “ne”, discorso diretto e indiretto.

Lèxic
Es treballaran les expressions dialectals. Expressions típiques. Lexicosemàntica. Fenòmens lingüístics de l’italià modern. La influència de l’anglès. Lèxic referent a la tradició italiana específicament en àmbits com: cinema, cultura culinària, teatre, art, immigració, història, publicitat, moda, literatura, ciutats i festes nacionals. Sense oblidar el nou tipus de lèxic com el dels sms o l’utilitzat als xats.

Funcions
Es treballaran específicament textos complexos i la capacitat d’argumentar sobre temes concrets i abstractes, incloent-hi la formulació d’un discurs tecnicocientífic. L’alumne podrà interactuar perfectament amb parlants nadius. Produirà textos argumentatius detallats i complexos amb una àmplia gamma de vocabulari i de fraseologia específica.

Objectius generals
Els objectius d’aquest curs són:

  • Facilitar als alumnes un contacte veritable de la llengua a través de textos autèntics aprofitant els estímuls que aquest ofereixen.
  • Enriquir el lèxic presentant paraules noves i recordant les ja conegudes.
  • Presentar a través de reflexions sobre els textos noves expressions idiomàtiques,modi di dire, proverbis i locucions típiques italianes.
  • Consolidar les estructures morfosintàctiques.
  • Presentar tots els aspectes culturals italians encara no vistos en els cursos anteriors.