Auditoria Lingüística

Per optimitzar la inversió de l’empresa cal conèixer quines són les seves necessitats.

Abans d’avaluar el cost de qualsevol acció formativa FIAC Servei Empresa proposa l’elaboració d’un detallat estudi sobre el nivell de coneixements, objectius particulars i generals, i pronòstic evolutiu que permeti presentar una auditoria lingüística. És a partir d’aquí que s’acorden les accions a portar a terme i la seva durada, i es fa el corresponent pressupost, tenint present els ajuts acreditats per l’empresa.